کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


RD1
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 1
امکان اورسل دارد
امکان لیچ ندارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان10,000 ماهانه
تومان30,000 سه ماهه
تومان120,000 سالانه

RD2
فضا 100گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 1 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان18,000 ماهانه
تومان54,000 سه ماهه
تومان210,000 سالانه

RD3
فضا 500 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان30,000 ماهانه

RD4
فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 4 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان40,000 ماهانه
تومان120,000 سه ماهه
تومان400,000 سالانه

RD5
فضا 2000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 4 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان85,000 ماهانه
تومان255,000 سه ماهه
تومان850,000 سالانه

RD6
فضا 4000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 6 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان116,000 ماهانه
تومان340,000 سه ماهه
تومان1,160,000 سالانه