هاست دانلود 50 گیگ - DL 0

فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 100 گیگ - DL 1

فضا ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 200 گیگ - DL20

فضا 2۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 500 گیگ - DL 2

فضا 5۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 1000 گیگ - DL 3

فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 2000 گیگ - DL 4

فضا 2000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد

هاست دانلود 4000 گیگ - DL 5

فضا 4000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد