دایرکت ادمین سرور مجازی


تغییر ای پی یک بار در ماه

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرورمجازی

دایرکت ادمین سرور اختصاصی


تغییر ای پی یک بار در ماه

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سروراختصاصی

سیپنل سرور مجازی


Resourse Monitor رایگان

Spam Scan رایگان

Attracta رایگان

WHMXtra رایگان

سرورمجازی

سیپنل سرور اختصاصی


Resourse Monitor رایگان

Spam Scan رایگان

Attracta رایگان

WHMXtra رایگان

سرور اختصاصی

لایت اسپید - مجازی -رم 2


محدودیت رم ۲ گیگ

محدودیت اتصال ۵۰۰

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرورمجازی

لایت اسپید - مجازی - رم 4


محدودیت رم 4 گیگ

محدودیت اتصال 8۰۰

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرورمجازی

لایسنس - لایت اسپید - اختصاصی - 2 CPU


محدودیت سی پی یو 2 هسته ای

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی

لایسنس - لایت اسپید - اختصاصی - 4 CPU


محدودیت سی پی یو 4 هسته ای

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی

لایسنس - لایت اسپید - اختصاصی - 8 CPU


محدودیت سی پی یو 8 هسته ای

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی