یافتن محصولات و سرویس ها

RD1
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 1
امکان اورسل دارد
امکان لیچ ندارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان18,000 ماهانه
RD2
فضا 100گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 1 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان25,000 ماهانه
RD3
فضا 500 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان48,000 ماهانه
RD4
فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 4 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان65,000 ماهانه
RD5
فضا 2000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 4 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان110,000 ماهانه
RD6
فضا 4000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس 6 عدد
امکان اورسل دارد
امکان لیچ دارد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان180,000 ماهانه