کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


EX40
Intel® Core™ i7-4770
32 GB DDR4 RAM
2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان225,000 ماهانه

EX40-SSD
Intel® Core™ i7-4770
32 GB DDR4 RAM
2 x 240 GB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان250,000 ماهانه

EX41
Intel® Core™ i7-6700
32 GB DDR4
2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner

تومان225,000 ماهانه + تومان431,000 هزینه تنظیم

EX41-SSD
Intel® Core™ i7-6700
32 GB DDR4
2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان225,000 ماهانه + تومان431,000 هزینه تنظیم

EX41S
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR4 RAM
2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان225,000 ماهانه + تومان431,000 هزینه تنظیم

EX41S-SSD
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR4 RAM
2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان225,000 ماهانه + تومان431,000 هزینه تنظیم

EX51
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR4 RAM
2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان250,000 ماهانه + تومان490,000 هزینه تنظیم

EX51-SSD
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR4 RAM
2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port
Backup Space: 100 GB
Traffic: 30TB
هتزنر Hetzner
تومان250,000 ماهانه + تومان490,000 هزینه تنظیم