گواهینامه های اس اس ال

PositiveSSL

خرید و صدور آنلاین


128/256 bit کدینگ


99% سازگاری با مرورگرها


دامنه نوع معتبر سازی


ثابت نوع Site Seal


آنی تحویل و صدور


10,000 USD مبلغ وارانتی

PositiveSSL Multi-Domain

خرید و صدور آنلاین


قابلیت افزودن دامنه


128/256 bit کدینگ


99% سازگاری با مرورگرها


دامنه نوع معتبر سازی


دامنه پوشش برای


3 تعداد دامنه تحت پوشش


Static نوع Site Seal


آنی تحویل و صدور

EssentialSSL

خرید و صدور آنلاین


128/256 bit کدینگ


99% سازگاری با مرورگرها


دامنه نوع معتبر سازی


ثابت نوع Site Seal


آنی تحویل و صدور


10,000 USD مبلغ وارانتی

PositiveSSL Wildcard

خرید و صدور آنلاین


128/256 bit کدینگ


99% سازگاری با مرورگرها


دامنه نوع معتبر سازی


ثابت نوع Site Seal


آنی تحویل و صدور


250,000 USD مبلغ وارانتی

PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

خرید و صدور آنلاین


128/256 bit کدینگ


99% سازگاری با مرورگرها


دامنه نوع معتبر سازی


دامنه و زیردامنه پوشش برای


ثابت نوع Site Seal


آنی تحویل و صدور


250,000 $ مبلغ وارانتی