پلن ایمیل مارکتینگ

p-25 0 موجود است

کنترل پنل اختصاصی

  • 25 هزار ایمیل سهمیه ارسال روزانه
  • یک ماه مدت اشتراک
p-50 0 موجود است

کنترل پنل اختصاصی

  • 50 هزار ایمیل سهمیه ارسال روزانه
  • 5000 هدیه
  • یک ماه مدت اشتراک
p-100 0 موجود است

کنترل پنل اختصاصی

  • 100 هزار ایمیل سهمیه ارسال روزانه
  • 10000 هدیه
  • یک ماه مدت اشتراک